czwartek, 1 listopada 2018

wtorek, 16 października 2018

Dekada Kombinatora


Ser­decz­nie zapra­szamy na 10 uro­dziny Kom­bi­na­tora! W sobotę, 27 paździer­nika 2018 od 21.00, wspól­nie pod­su­mujmy i sym­bo­licz­nie zamknijmy tę dekadę ale też hucz­nie otwórzmy nowy etap histo­rii klubu od 10 lat zwią­za­nego z Nową Hutą. Cele­bruj­cie z nami ten ważny moment. Spo­tkajmy się, powspo­mi­najmy i poba­wimy się w gro­nie Kom­bi­spo­łecz­no­ści. Pooglą­damy stare zdję­cia. Jeste­śmy cie­kawi co się u Was zmie­niło, jakie imprezy wspo­mi­na­cie naj­le­piej a co warto zmie­nić na następne 10 lat.

10 uro­dziny zobo­wią­zują dla­tego bawimy się na czer­wo­nym dywa­nie. Osca­rowe kre­acje i wie­czo­rowe stroje mile widziane – kró­lo­wać będzie szyk, czar i… zdję­cia na kom­bi­ściance.

Tego wie­czoru roz­damy, po raz pierw­szy, Kom­bi­sta­tu­etki. Kto je otrzyma i za co? To na razie nie­spo­dzianka: )

Za dec­kami uro­dzi­nowe sety przy­go­tują DJ Plash i Szy­man Selecta

Na barze dużo kolo­ro­wych, uro­dzi­no­wych dobroci. Nie zabrak­nie też tortu.

Rezer­wa­cja sto­li­ków:
tel. 518 NH KLUB (czyli 518645582)
Mail: info­@klub­kom­bi­na­tor.com

FB event

poniedziałek, 15 października 2018

Budowniczowie - narodziny miasta

Fun­da­cja Fak­tor Kul­tura i Klub Kom­bi­na­tor ser­decz­nie zapra­szają na wystawę „Budow­ni­czo­wie”, którą roz­po­czy­namy dzia­ła­nia w ramach Jubi­le­uszu 70-lecia Nowej Huty.

Wystawa, to 13 opo­wie­ści o naro­dzi­nach mia­sta, 13 por­tre­tów osób, które spro­wa­dziły się do Nowej Huty, by zmie­nić swój los. Wywiady prze­pro­wa­dziła Renata Radłow­ska, foto­gra­fie wyko­nała Magda Rymarz.

Z jakimi emo­cjami przy­jeż­dzali, czego ocze­ki­wali, co dostali, a co sami dali? Jak oce­niają pro­jekt budowy nowego mia­sta z per­spek­tywy 70 lat? Jaki był ich wkład w budowę rodzą­cej się spo­łecz­no­ści lokal­nej?

Zapra­szamy w podróż do począt­ków mia­sta.


Wer­ni­saż z udzia­łem twór­ców i boha­te­rów pro­jektu: wto­rek, 30 paździer­nika, g. 17.00
Klub Kom­bi­na­tor (bud. Łaźni Nowej), os. Szkolne 25

wstęp wolny!

--------------------------------

Magda Rymarz – foto­grafka i nowo­hucka akty­wistka. Zaj­muje się foto­gra­fią por­tre­tową, repor­ta­żową oraz doku­men­talną. Jej debiu­tancka wystawa („Mir­ror Error”) odbyła się w 2014 roku w ARTzo­nie OKN. W ostat­nich latach inte­re­suje ją obraz ruchomy. Współ­two­rzy pro­ject Pic­ture Work­shop, w ramach któ­rego zaj­muje się pro­duk­cją fil­mową. Uro­dzona w Żerom­skim, zako­chana w Nowej Hucie – współ­za­ło­ży­cielka Fun­da­cji Pro­mo­cji Nowej Huty- działa na rzecz spo­łecz­no­ści lokal­nej.

Renata Radłow­ska – dzien­ni­karka Gazety Wybor­czej, Wyso­kich Obca­sów i Dużego For­matu. Autorka książki „Nowo­hucka tele­no­wela” opu­bli­ko­wa­nej w 2009 roku przez wydaw­nic­two Czarne (pra­cuje nad dru­gim wyda­niem). Nowo­hu­cianka od 20 lat, bez­kry­tycz­nie zako­chana w Hucie.


Orga­ni­za­tor:
Fun­da­cja Fak­tor Kul­tura

Part­ne­rzy:
Klub Kombinator
Teatr Łaź­nia Nowa
Gorazda, Świ­stuń, Wątroba i Part­ne­rzy Adwo­kaci i Rad­co­wie Prawni
Pic­ture Work­shop

Wystawa współ­fi­nan­so­wana przez Wydział Kul­tury i Dzie­dzictw Urzędu Mia­sta Kra­kowa.

czwartek, 4 października 2018

Jerz Igor - koncert nie tylko dla dzieci

Zapra­szamy na cykl kon­cer­tów, które udo­wod­nią, że muzyka dla dzieci może być cie­kawa nie tylko dla mło­dych słu­cha­czy.

Stwo­rzymy żywą sytu­ację muzyczną, w któ­rej każdy będzie mógł zna­leźć coś dla sie­bie! Sta­rzy, mło­dzi, rodziny z dziećmi (nawet tymi naj­młod­szymi).

Liczymy na piękne spo­tka­nie mię­dzy­po­ko­le­niowe na wesoło – wszak to, o co w tym wszyst­kim cho­dzi!

6 paździer­nika, g. 12.00 – Jerz Igor

Jerz Igor to Igor Niki­fo­row i Jerzy Rogie­wicz – muzyczny duet znany z nie­zli­czo­nej liczby zespo­łów. Wymie­nimy tylko te na literę P: Paula i Karol, Pro­fe­sjo­na­lizm, Pink Freud czy Polo­nezy Mar­cina Masec­kiego. O swoim pro­jek­cie mówią tak: „naszym marze­niem było nagra­nie płyty dla dzieci, która trak­to­wa­łaby małych odbior­ców poważ­nie, brzmią­cej bogato, nagra­nej wyłącz­nie na praw­dzi­wych instru­men­tach. Takiej, któ­rej z rado­ścią słu­cha­li­by­śmy razem z dziećmi”.

Jerz Igor zagra w skła­dzie 5-oso­bo­wym – do Jerzego i Igora dołą­czy Tomasz Duda (klar­net, flet), Tomasz Dwo­ra­kow­ski (puzon) i Mau­rycy Idzi­kow­ski (trąbka). Pod­czas kon­certu można roz­ma­wiać i bie­gać.

Kon­cert odbę­dzie się w ramach wyda­rzeń towa­rzy­szą­cych Festi­wa­lowi „Mała Boska Kome­dia”. Wstęp wolny za oka­za­niem biletu na festi­wa­lowe spek­ta­kle lub zapro­sze­nia, które będzie można otrzy­mać bez­płat­nie od soboty 29 wrze­śnia w Kom­bi­na­torze.

Liczba miejsc ogra­ni­czona.

Pozo­stałe kon­certy w ramach Muzycz­nych Podwie­czor­ków:

21 paździer­nika (nd), godz. 15.00 Ania Broda
11 listo­pada (nd), godz. 15.00 Asi Mina
2 grud­nia (nd), godz. 15.00 Cze­re­śnie

Dzia­ła­nie reali­zo­wane w ramach pro­jektu „PŁYWAJĄCY UNIWERSYTET”. Pro­jekt dofi­nan­so­wany ze środ­ków Pro­gramu Fun­du­szu Ini­cja­tyw Oby­wa­tel­skich.

sobota, 15 września 2018

Czytaj i odkrywaj - warsztaty z książką specjalnie dla twojego dziecka

Fundacja Faktor Kultura i Klub Kombinator serdecznie zapraszają wszystkie dzieci na cykl spotkań, w których książka stanie się pretekstem do pracy z dziećmi nad ich emocjami, kreatywnością i ciekawością świata. Na każdym spotkaniu przeczytamy fragment książki, która stanie się bazą dla warsztatów.

TERMINY I TEMATY WARSZTATÓW

23.09, godz. 11.00Nie taki strach straszny, warsztat dla dzieci w wieku 4-6 lat, inspiracja książkowa: „Koala, który się trzymał”

Na spotkaniu poznamy losy Koali, który najbardziej lubi jeść, spać i trzymać się swojego ulubionego
drzewa. Jednak kiedy decyduje się je opuścić, okazuje się, że świat nie jest taki straszny, jak mu się
dotychczas wydawało. Losy Koali staną się dla nas pretekstem do zajęcia się tematem strachu i
sposobów radzenia sobie z nim, a także pomogą nam rozbudzić ciekawość światem.

14.10, godz. 11.00Przyjaciel jest dobry na wszystko, warsztat dla dzieci 3-5 lat, inspiracja książkowa: „Za dużo marchewek”

Na spotkaniu poznamy przygody Królika, który kocha marchewki i za wszelką cenę stara się ich
zgromadzić jak najwięcej. Wspierają go przyjaciele, ale próby umieszczenia marchewek w małych
norkach kończą się katastrofą. Losy Królika staną się dla nas pretekstem do refleksji na temat
przyjaźni i wartości dzielenia się z innymi.

18.11, godz. 11.00Bo fantazja jest od tego, warsztat dla dzieci w wieku 6-10 lat, inspiracja książkowa: „13 – piętrowy domek na drzewie”.

Andy i Terry mają jeden dzień na napisanie książki. Jednak mieszkając w 13 – piętrowym domku na
drzewie pełnym niezwykłych zakamarków takich jak basen z rekinami, fontanna z oranżadą i tajne
laboratorium, trudno skupić się na zadaniu. Ich zwariowane pomysły zainspirują nas do wejścia w
świat wyobraźni i doświadczenia, że każdy może myśleć twórczo, a przy tym świetnie się bawić.

9.12, godz. 11.00W głowie się pomieści, warsztat dla dzieci w wieku w wieku 4-6 lat, inspiracja książkowa: „O wilku, który miał humory”

Od jakiegoś czasu Wilk ma trudności w radzeniu sobie z emocjami, zachowuje się jakby jego nastrój
zmieniał się sto razy na minutę. Zaniepokojeni tym faktem mieszkańcy Dalekiego Lasu zaczynają
dawać Wilkowi przeróżne rady. Towarzysząc Wilkowi przyjrzymy się emocjom jako naturalnym
towarzyszom wszystkich żyjących istot. Poruszymy także temat różnorodności emocji i sposobów
radzenia sobie z nimi.

Jak zgłosić dziecko na warsztat?Napisz do nas maila na adres: fundacja@faktorkultura.pl

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.
Warsztaty poprowadzi Magdalena Michnowicz - psycholog i trener z 9-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi szkolenia rozwijające umiejętności psychospołeczne w organizacjach pozarządowych i placówkach edukacyjnych oraz warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Współpracuje z Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL i Fundacją Falochron.

Czekamy na Was.
Do zobaczenia!

Organizator: Fundacja Faktor Kultura
Partnerzy: Klub Kombinator, Gorazda, Świstuń, Wątroba i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni, Teatr Łaźnia Nowa

Działanie realizowane w ramach projektu "PŁYWAJĄCY UNIWERSYTET". Projekt dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

piątek, 7 września 2018

Wrzesień w Kombinatorze

W Kombinatorze rozpoczynamy sezon jesienny. Wyjątkowy, bo zbliżający nas do obchodów 10-lecia klubu. Zobaczcie co dla Was przygotowaliśmy.

We wrześniu ruszają Ręko-Czyny, czyli warsztaty DIY dla dorosłych, na których przygotujemy torby zakupowe ze starych t-shirtów (8.09, g. 15:00), lniane woreczki na żywność (15.09, g. 15:00), a glinianym donicom nadamy drugie życie (23.09, g. 15:00). Zajęcia poprowadzi Dagmara Czyż z Warsztatowini.
Ale wrzesień to nie tylko zajęcia dla dużych! Dzieciaki zapraszamy na Czytanie-Odkrywanie warsztaty, w których spotkanie z książką staje się pretekstem do pracy na emocjach. Już 23 września o 11:00 warsztat na podstawie fragmentu książki „Koala, który się trzymał”. Losy Koali staną się dla nas pretekstem do zajęcia się tematem strachu i
sposobów radzenia sobie z nim, a także pomogą nam rozbudzić ciekawość światem. Nie taki strach straszny - warsztaty dla dzieci 4-6 lat.


Rodziców z dzieciakami zapraszamy także na Muzyczne Podwieczorki, czyli koncerty nie tylko dla dzieci. Już 16 września o 15:00 wystąpi w Kombinatorze Fiksum Dyrdum - dwie dziewczyny, które pokażą, że muzyka ludowa nie musi być nudna. 

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny! Liczba miejsc ograniczona.
Na zajęcia Ręko-Czyny i Czytanie-Odkrywania obowiązują zapisy się poprzez maila fundacja@faktorkultura.pl 


poniedziałek, 4 czerwca 2018

Paulina Bisztyga - koncert w Noc Teatrów

fot. Katarzyna Pałetko
Zapraszamy na koncert Pauliny Bisztygi, która z miłości do teatru i… do Nowej Huty zagra recital w Kombinatorze w Noc Teatrów już 16 czerwca o 21:00. Duża to radość gościć Paulinę w Kombinatorze. Jak sama przyznaje, zostawiła w NH sporo serca i dobrych wspomnień. 

Ten koncert będzie jak nasz wspólny spacer po nowohuckich osiedlach i parkach. Wypełniony autorskimi piosenkami Bisztygi oraz interpretacjami utworów Lhasy de Sela i Mercedes Sosy. Pełen klimatycznych dźwięków czas, do którego Paulina zaprosiła wyjątkowych instrumentalistów: Przemysława Sokoła - trąbka i klawisze - znany, między innymi, z projektów: Sokół Orkestar, Jazz for idiots czy współpracy z Justyną Steczkowską oraz Jacka Serczyka - gitara - z Hot D'Jazz Trio.
fot. Katarzyna Pałetko

Paulina Bisztyga – wokalistka, autorka tekstów, dziennikarka Radia Kraków. Publikowała w „Dekadzie Literackiej” i „Wiadomościach Kulturalnych”, redaktor naczelna Off Radia Kraków. Nagrała płyty: Nie ma co się bać, Proste jest prawo miłości, Z miłości
W swej twórczości czerpie z wielu dziedzin sztuki, łącząc różne formy działalności artystycznej. Nie podlegając aktualnym modom, konsekwentnie podąża własną drogą artystyczną.

Wydarzenie w ramach Nocy Teatrów 2018. 

Bezpłatne wejściówki: info@klubkombinator.com
Ilość miejsc ograniczona.

Kiedy: sobota, 16 czerwca 2018
Godz.: 21:00
Gdzie: Klub Kombinator, os. Szkolne 25,

niedziela, 3 czerwca 2018

Artykuły Rolne w Kombinatorze

Już w sobotę 9 czerwca o 20:00 zapraszamy na koncert zespołu Artykuły Rolne

Krakowskie trio penetrujące dźwięki znajdujące się na styku psychodelii i noise rocka. W przypływie dobrego humoru nie gardzą punk rockiem. Na scenie od 2015 roku. Na koncie jeden długograj, jeden singiel oraz dwie epki. Lejbelowo spleceni z trójmiejskim Music Is The Weapon.

Greg Toma - dr; 
Bartosz Leśniewski - git, voc; 
Piotr Warszawski - bass.

wstęp wolny!

Na koncert zapraszają Fundacja Faktor Kultura oraz Grolsch

czwartek, 17 maja 2018

Nowohucka Akademia WIna #Riesling Week

Zapraszamy na majową edycję Nowohuckiej Akademi Wina w Kombinatorze. Już w czwartek, 24 maja o 19:00 spotkamy się przy Rieslingu - jednej z najznakomitszych odmian winorośli, która od kilku lat przeżywa renesans w skali światowej. W trakcie wieczoru będziecie mogli spróbować najlepszych niemieckich win. Będzie to 6 rożnych wariacji na temat Rieslinga od wytrawnego przez słodkie do musującego. 

Jak na każdej Akademii będą czekały na Was przekąski, które idealnie podkreślą smak niemieckiego „króla wina” oraz niespodzianki przygotowane przez Niemiecki Instytut Wina, dzięki którym na długo zapamiętacie ten wieczór.

Dodatkowo, jeśli zdecydujecie się zakupić całą butelkę, otrzymacie (nie)winne upominki :)

O wszystkim opowie Damian Simankowicz - sommelier, który pasją do win zaraził się podczas wakacyjnych podróży. Damian jest absolwentem Szkoły Sommelierów, gdzie ukończył kursy londyńskiej szkoły Wine & Spirit Education Trust na poziomie Advanced. Prywatnie miłośnik Nowej Huty.

Wydarzenie w ramach Riesling Week 2018 organizowanym przez Niemiecki Instytut Wina.

Udział w wydarzeniu jest płatny (w cenie degustacja 6 rieslingów, przekąski):
Do 23 maja - 60 zł
24 maja - 69 zł

Zapisy: info@klubkombinator.com i bezpośrednio u naszej załogi.

Liczba miejsc ograniczona.

środa, 16 maja 2018

RODO w Kombinatorze

Tak, do nas także dotarło RODO. Dowiedzą się o tym wszyscy Ci, którzy dokonują u nas rezerwacji stolików, zaproszeń, biletów na wydarzenia drogą elektroniczną i telefoniczną. Poniżej zamieszczamy regulamin rezerwacji miejsc drogą elektroniczną.

REGULAMIN REZERWACJI UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (zwany dalej: „REGULAMINEM”)
 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
  1. Niniejszy Regulamin określa rodzaj, zakres, warunki i zasady dokonywania, anulowania, zmiany i rozliczania rezerwacji w ramach świadczonej usługi drogą elektroniczną przez Usługodawcę (rozumianego zgodnie z definicją objętą treścią pkt 2 Regulaminu) na rzecz Klienta (rozumianego zgodnie z definicją objętą treścią pkt 2 Regulaminu).
  2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 z dnia 24 czerwca 2017 z późn. zm.).
  3. Treść Regulaminu jest udostępniania każdemu nieodpłatnie.
  4. Regulamin jest dostępny w ramach systemu rezerwacji, na stronie internetowej Klubu (rozumianego zgodnie z definicją objętą treścią pkt 2 Regulaminu).
  5. Regulamin zostaje udostępniony w postaci pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności (w formacie dokumentu HTML lub/i PDF). Na żądanie Klienta, Usługodawca prześle Klientowi kopię regulaminu w formacie PDF na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej Klienta.
 1. DEFINICJE
 1. Następujące terminy użyte w Regulaminie będą miały znaczenie ustalone zgodnie z poniższymi definicjami:
  1. Fundacja -  Fundacja Faktor Kultura z siedzibą w Krakowie, os. Szkolne 25, 31-977 Kraków wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy - KRS 0000617599, REGON 364470092, NIP 6783160609 , wpisaną także do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Podmiot, na rzecz którego Usługodawca działa jako realizujący Usługi świadczone drogą elektroniczną, w tym Usługę opisaną poniżej;
  2. Klient - oznacza każdą osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która spełnia wymagania opisane w Regulaminie i korzysta z Usługi, w szczególności dokonuje albo anuluje rezerwację;
  3. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę;
  4. Umowa - oznacza umowę świadczenia usługi rezerwacji miejsc na wydarzenia społeczne, artystyczne, sportowe i kulturalne, zawartą drogą elektroniczną, której przedmiotem jest uczestnictwo we wskazanym wydarzeniu;
  5. Wydarzenie - wszelkie działania o charakterze społecznym, kulturalnym, artystycznym, czy sportowym, których organizatorem lub współorganizatorem jest Fundacja Faktor Kultura, objęte systemem rezerwacji;
  6. Usługodawca - oznacza firmę Faktor Kultura Jacek Dargiewicz, z siedzią w Krakowie, os. Szkolne 25, 31-977 Kraków, wpisaną do rejestru CEIDG pod numerem NIP 678-281-45-98.
  7. Usługa świadczona drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2007 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2017.1907 z dnia 12 października 2017 r. z późn. zm.);
  8. System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2007 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2017.1907 z dnia 12 października 2017 r. z późn. zm.);
  9. System – System rezerwacji, będący własnością i obsługiwany przez Usługodawcę, umożliwiający Klientowi dokonywanie, zmianę bądź anulowanie rezerwacji miejsc na wydarzeniu, dokonywanie płatności z tytułu rezerwacji;
  10. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną lub wiadomości tekstowe (sms).
 1. RODZAJ I ZAKRES USŁUGI
 1. Na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu, Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługę dokonywania, zmiany bądź anulowania rezerwacji miejsc na Wydarzeniach oraz usługę dokonywania płatności z tytułu rezerwacji.
 2. Warunkiem świadczenia Usługi jest:
  1. zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień poprzez zaznaczenie stosownych pól w ramach formularza rezerwacyjnego w Systemie Usługodawcy;
  2. złożenie poprzez zaznaczenie stosownych pól w ramach formularza rezerwacyjnego oświadczenia o:
   • wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych przekazanych Usługodawcy w celu świadczenia Usługi;
   • przyjęciu do wiadomości faktu dobrowolności podania danych oraz prawach przysługujących na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 z dnia 28 czerwca 2016 r. z późn. zm.);
   • o wyborze płatności za rezerwację i ewentualnym wyborze faktury VAT.
 1. Świadczenie Usługi możliwe jest wyłącznie po wypełnieniu formularza rezerwacyjnego w ramach Systemu Usługodawcy oraz po akceptacji niniejszego Regulaminu i złożeniu oświadczeń, o których mowa w pkt 3.2.2. Regulaminu.
 2. Do korzystania z usług określonych w niniejszym Regulaminie, wymagane jest uzyskanie połączenia z siecią Internet oraz posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 3. Korzystanie z Usługi jest dobrowolne.
 4. Korzystanie z Usługi jest bezpłatne, przy czym może wiązać się z ponoszeniem przez Klienta kosztów wobec dostawcy sieci Internet, za co nie odpowiada Usługodawca.
 1. REZERWACJA I JEJ ANULOWANIE
 1. Do korzystania z Usługi konieczne jest posiadanie unikalnego adresu poczty elektronicznej oraz wypełnienie formularza rezerwacji udostępnionego w ramach Systemu Usługodawcy.
 2. Rezerwacja przez Klienta obejmuje następujące kroki:
  1. wybór Wydarzenia;
  2. wprowadzenie przez Klienta wymaganych danych i informacji za pomocą formularza rezerwacji - w szczególności imienia i nazwiska, unikalnego adresu poczty elektronicznej e-mail oraz numeru telefonu;
  3. potwierdzenie przez Klienta zapoznania się i akceptacji Regulaminu oraz złożenie wymaganych oświadczeń. Niepotwierdzenie przez Klienta zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu oraz niezłożenie wymaganych oświadczeń powoduje uniemożliwienie kontynuowania procedury rezerwacji;
  4. dokonanie płatności jeśli wymaga tego Fundacja.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy dokonania rezerwacji w przypadku braku wolnych miejsc na Wydarzeniu. W takim przypadku, Klient otrzyma na podany w toku rezerwacji adres poczty elektronicznej Klienta wiadomość o braku możliwości dokonania rezerwacji.
 4. Anulowanie rezerwacji przez Klienta obejmuje następujące kroki:
  1. Przesłanie, z podanego podczas dokonywania rezerwacji adresu e-mail, na adres e-mail Usługodawcy informacji o anulowaniu rezerwacji;
  2. W przypadku braku możliwości anulowania drogą elektroniczną Klient może anulować swoją rezerwację telefonicznie lub sms-owo wykorzystując do tego numer telefonu podany podczas rezerwacji;
  3. po dokonaniu anulowania rezerwacji, Klient otrzyma na podany w toku rezerwacji adres poczty elektronicznej Klienta wiadomość obejmującą potwierdzenie anulowania rezerwacji, a w razie anulowania bezkosztowego i dokonania wcześniej płatności za rezerwację, wpłacona kwota zostanie zwrócona Klientowi na rachunek, z którego dokonano płatności w ramach rezerwacji.
 5. Zmiana rezerwacji przez Klienta obejmuje następujące kroki:
  1. Przesłanie, z podanego podczas dokonywania rezerwacji adresu e-mail, na adres e-mail Usługodawcy informacji o chęci modyfikacji rezerwacji;
  2. W przypadku braku możliwości modyfikacji drogą elektroniczną Klient może zmienić swoją rezerwację telefonicznie lub sms-owo wykorzystując do tego numer telefonu podany podczas rezerwacji; 
  3. po wysłaniu prośby o modyfikację, Usługodawca skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania o statusie modyfikacji.
 1. OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY
 1. W związku ze świadczeniem Usługi opisanej w niniejszym Regulaminie, Usługodawca zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;
  2. świadczenia Usługi z należytą starannością.
 2. W przypadku wystąpienia nieplanowanego braku dostępu do Usługi lub wskutek awarii uniemożliwiającej jej realizację, Usługodawca zobowiązany będzie do podjęcia z należytą starannością działań zmierzających do przywrócenia funkcjonalności Systemu. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Klienta z Usługi oraz jakiekolwiek szkody Klienta spowodowanej brakiem dostępu do internetu, awarią łączy telekomunikacyjnych.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania adresu poczty elektronicznej Klienta, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa.
 4. Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego świadczenia Usługi. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwę w świadczeniu Usługi spowodowaną przyczynami technicznymi, konserwacyjnymi wobec Systemu oraz leżącymi po stronie Klienta lub podmiotu trzeciego.
 1. OBOWIĄZKI KLIENTA
 1. W związku z korzystaniem z Usługi, Klient zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu;
  2. przestrzegania wszelkich przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci internetowej;
  3. prawidłowego określenia danych Klienta, w tym w szczególności wymaganych w trakcie rezerwacji;
  4. niezwłocznego informowania Usługodawcy o wszelkich ewentualnych naruszeniach bezpieczeństwa i problemach związanych z funkcjonowaniem lub korzystaniem z Usługi;
  5. nieprowadzenia jakichkolwiek działań zagrażających bezpieczeństwu Systemu lub systemów komputerowych osób trzecich;
  6. niewykorzystywania Systemu bezpośrednio lub pośrednio do prowadzenia jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami zasadami korzystania z internetu, lub naruszających prawa osób trzecich.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Usługi wynikający z błędów przy dokonaniu, zmianie bądź anulowaniu rezerwacji przez Klienta.
 3. Klient ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność na zasadach ryzyka za wszelkie skutki oraz szkody powstałe po stronie Klienta, Usługodawcy lub innej osoby, związane lub wynikające z następujących zdarzeń:
  1. naruszenia przez Klienta jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu;
  2. niewłaściwego korzystania przez Klienta z Systemu, w szczególności korzystania z Systemu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub instrukcjami przedstawionymi w ramach Regulaminu;
  3. braku zabezpieczenia systemów informatycznych Klienta.
 4. Usługodawca nie kontroluje, nie weryfikuje ani nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych Klientowi lub osobie trzeciej w wyniku lub w związku z korzystaniem przez Klienta z Usługi, w szczególności Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe lub związane z:
  1. zniszczeniem, uszkodzeniem, przerwami w działaniu Usługi lub jakiegokolwiek oprogramowania wykorzystywanego przez Klienta;
  2. wprowadzeniem do systemu informatycznego Klienta jakiegokolwiek szkodliwego oprogramowania (np. wirusów) lub danych, w tym związanym ze zniszczeniem lub uszkodzeniem sprzętu lub oprogramowania Klienta.
 5. Usługodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych Klientowi w związku z wadami (usterkami) Systemu, brakiem działania lub niewłaściwym działaniem, awariami, w tym brakiem możliwości korzystania lub błędnym działaniem Usługi spowodowanym brakiem działania lub nieprawidłowym działaniem (np. wadą, awarią) Systemu lub jakiegokolwiek jego elementu.
 6. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą.
 7. Wyłączona zostaje odpowiedzialność Usługodawcy za szkodę w postaci utraconych korzyści Klienta.
 8. Przewidziane w Regulaminie wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy nie mają zastosowania w przypadkach, w których ze względu na treść bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa nie jest możliwe wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności, w szczególności nie mają zastosowania do szkód wyrządzonych Klientowi umyślnie.
 1. REKLAMACJE
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi należy składać listownie na adres siedziby Usługodawcy lub elektronicznie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
 2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane Klienta: imię, nazwisko, adres Klienta, adres poczty elektronicznej podany przy rezerwacji oraz opis problemu, jaki pojawił się w związku z korzystaniem z Usługi.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane na zasadzie pierwszeństwa zgłoszenia do Usługodawcy, na warunkach opisanych powyżej.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 21 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, Usługodawca udzieli Klientowi odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana w takiej samej formie, w jakiej złożona została reklamacja na adres poczty elektronicznej podany przez niego w reklamacji lub adres korespondencyjny Klienta.
 5. W przypadku, gdyby informacje podane w reklamacji wymagałyby uzupełnienia, Usługodawca przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Klienta do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie na rozpatrzenie reklamacji. W takim przypadku, termin, o którym mowa w pkt. 8.4 powyżej biegnie od momentu otrzymania uzupełnionej reklamacji przez Usługodawcę.
 1. DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego, odnośnie do danych osobowych Klientów, jest Fundacja.
 2. Dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko oraz adres e-mail, przetwarzane będą przez Usługodawcę w celu świadczenia Usługi, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego korzystania z Usługi niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji, na warunkach określonych poniżej:
  1. przedmiot, zakres, charakter przetwarzania oraz rodzaj danych osobowych i kategorie osób, których dane te dotyczą oraz wszelkie dane wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego określone są w załączniku nr 1;
  2. podwykonawcy i pracownicy Usługodawcy zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Usługi, na co Fundacja oraz Klient wyrażają zgodę.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia Usługi. Klientowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia lub wycofania w każdej chwili.
 4. Usługodawca informuje, że dane osobowe Klientów nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie poweźmie wszelkie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia. Usługodawca zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Usługodawca zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu świadczenia Usługi oraz nieujawniania ich komukolwiek. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.
 6. Usługodawca oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych i taki stan będzie utrzymywany przez czas trwania niniejszej Umowy.
 7. W razie wyrażenia przez Klienta zgody, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w czasie rezerwacji, Fundacja może przetwarzać dane osobowe Klienta w celach marketingowych oraz przesyłać informacje handlowe na adres poczty elektronicznej. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres poczty elektronicznej Fundacji.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta nieprawdziwych lub błędnych danych, jeśli mimo dołożenia przez Usługodawcę należytej staranności nie będzie możliwe nawiązanie kontaktu z Klientem.
 1. ZAKAZ DZIAŁAŃ BEZPRAWNYCH
 1. Klient nie może korzystać z Usługi świadczonej przez Usługodawcę w celach sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz powszechnie przyjętymi zasadami postępowania.
 2. Klient może korzystać z Usługi wyłącznie w sposób zgodny z jej przeznaczeniem i funkcjonalnością określoną w Regulaminie.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej Usługodawcy i obowiązuje wobec rezerwacji dokonanych po dniu 2018-05-01.
 2. Usługodawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, Usługodawca może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:
  1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
  2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
  3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Systemu;
  4. wprowadzenia nowych Usług, zmiany zakresu lub charakteru Usług;
  5. zmiany warunków technicznych świadczenia Usług;
  6. zmiany zakresu działalności Usługodawcy.
 3. W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 4. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla Usługodawcy. Postanowienie objęte treścią zdania poprzedzającego nie dotyczy umów zawieranych z Użytkownikami Klientami będącymi konsumentami. W celu uchylenia ewentualnych wątpliwości, Usługodawca informuje, że w przypadku konsumentów w sporach, o których mowa w niniejszym ustępie, sądem właściwym jest sąd przewidziany w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony praw konsumentów.
 5. Prawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 z dnia 2 marca 2017 r. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1907 z dnia 12 października 2017 r. z późn. zm.), a także ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 z dnia 28 czerwca 2016 r. z późn. zm.).
Załącznik nr 1

poniedziałek, 7 maja 2018

Wygraj Instaxa w konkursie Grolscha

Przygotowujecie się do wakacji? Jeśli tak, to świetnie! Na pewno podczas niejednego letniego wyjazdu przyda się aparat, który natychmiast wydrukuje Wasze wspomnienia.

Zapraszamy do udziału w konkursie Grolscha, w którym można wygrać aparat Instax Mini, bilety do Muzeum Piwa w Tychach i wiele innych nagród!

Co trzeba zrobić? Nic trudnego! Przy każdej wizycie, kiedy wybieracie Grolscha, poproście kombizałogę o stempelek. Jeden Grolsch to jeden stempelek. Zbierzcie 10 i wypełnijcie bloczek. Następnie kupon wrzućcie do urny. Losowanie nagród już 25 maja 2018.

Konkurs trwa do 24 maja 2018. Losowanie nagród nastąpi  w piątek, 25 maja 2018 w Klubie Kombinator. Tego dnia przypada Dzień Piwowara, więc będziemy go radośnie obchodzić.

Konkurs dla osób pełnoletnich!

Powodzenia :)


czwartek, 26 kwietnia 2018

Dzień Jazzu: Koncert Pikofram

Przyjdźcie do Kombinatora świętować razem z nami Światowy Dzień Jazzu. W niedzielę (29.04.) o 21:00 zapraszamy na koncert projektu Pikofram, dla którego jazz to punkt wyjścia w nowe muzyczne rewiry. 

Przeszukując swój warsztat, słuchając echa odbijającej się w głębi duszy muzyki dnia codziennego, studiując style powszechne, jak i awangardowe, Karol, Dominik, Szymon i Mikołaj postanowili zawiązać Pikofram. 

Zaczynali od jazzu, jednak w twórczości zespołu można zidentyfikować wpływy muzyki rockowej, a także poczuć klimat góralskiego oraz bałkańskiego folku.

Pikofram to:
Karol Masternak - gitara basowa
Dominiki Pietraszek - skrzypce
Szymon Kozikowski - gitara
Mikołaj Franczak - perkusja

Bilety:
Do 28.04 - 10 zł (w cenie biletu duży Grolsch)
W dniu koncertu (29.04) - 10 zł

Na koncert zaprasza Fundacja Faktor Kultura oraz Grolsch.


Dzień Jazzu: Koncert PIKOFRAM
data: niedziela, 29/04/2018
godz.: 21:00
miejsce: Klub Kombinator, os. Szkolne 25