wtorek, 16 października 2018

Dekada Kombinatora


Ser­decz­nie zapra­szamy na 10 uro­dziny Kom­bi­na­tora! W sobotę, 27 paździer­nika 2018 od 21.00, wspól­nie pod­su­mujmy i sym­bo­licz­nie zamknijmy tę dekadę ale też hucz­nie otwórzmy nowy etap histo­rii klubu od 10 lat zwią­za­nego z Nową Hutą. Cele­bruj­cie z nami ten ważny moment. Spo­tkajmy się, powspo­mi­najmy i poba­wimy się w gro­nie Kom­bi­spo­łecz­no­ści. Pooglą­damy stare zdję­cia. Jeste­śmy cie­kawi co się u Was zmie­niło, jakie imprezy wspo­mi­na­cie naj­le­piej a co warto zmie­nić na następne 10 lat.

10 uro­dziny zobo­wią­zują dla­tego bawimy się na czer­wo­nym dywa­nie. Osca­rowe kre­acje i wie­czo­rowe stroje mile widziane – kró­lo­wać będzie szyk, czar i… zdję­cia na kom­bi­ściance.

Tego wie­czoru roz­damy, po raz pierw­szy, Kom­bi­sta­tu­etki. Kto je otrzyma i za co? To na razie nie­spo­dzianka: )

Za dec­kami uro­dzi­nowe sety przy­go­tują DJ Plash i Szy­man Selecta

Na barze dużo kolo­ro­wych, uro­dzi­no­wych dobroci. Nie zabrak­nie też tortu.

Rezer­wa­cja sto­li­ków:
tel. 518 NH KLUB (czyli 518645582)
Mail: info­@klub­kom­bi­na­tor.com

FB event

poniedziałek, 15 października 2018

Budowniczowie - narodziny miasta

Fun­da­cja Fak­tor Kul­tura i Klub Kom­bi­na­tor ser­decz­nie zapra­szają na wystawę „Budow­ni­czo­wie”, którą roz­po­czy­namy dzia­ła­nia w ramach Jubi­le­uszu 70-lecia Nowej Huty.

Wystawa, to 13 opo­wie­ści o naro­dzi­nach mia­sta, 13 por­tre­tów osób, które spro­wa­dziły się do Nowej Huty, by zmie­nić swój los. Wywiady prze­pro­wa­dziła Renata Radłow­ska, foto­gra­fie wyko­nała Magda Rymarz.

Z jakimi emo­cjami przy­jeż­dzali, czego ocze­ki­wali, co dostali, a co sami dali? Jak oce­niają pro­jekt budowy nowego mia­sta z per­spek­tywy 70 lat? Jaki był ich wkład w budowę rodzą­cej się spo­łecz­no­ści lokal­nej?

Zapra­szamy w podróż do począt­ków mia­sta.


Wer­ni­saż z udzia­łem twór­ców i boha­te­rów pro­jektu: wto­rek, 30 paździer­nika, g. 17.00
Klub Kom­bi­na­tor (bud. Łaźni Nowej), os. Szkolne 25

wstęp wolny!

--------------------------------

Magda Rymarz – foto­grafka i nowo­hucka akty­wistka. Zaj­muje się foto­gra­fią por­tre­tową, repor­ta­żową oraz doku­men­talną. Jej debiu­tancka wystawa („Mir­ror Error”) odbyła się w 2014 roku w ARTzo­nie OKN. W ostat­nich latach inte­re­suje ją obraz ruchomy. Współ­two­rzy pro­ject Pic­ture Work­shop, w ramach któ­rego zaj­muje się pro­duk­cją fil­mową. Uro­dzona w Żerom­skim, zako­chana w Nowej Hucie – współ­za­ło­ży­cielka Fun­da­cji Pro­mo­cji Nowej Huty- działa na rzecz spo­łecz­no­ści lokal­nej.

Renata Radłow­ska – dzien­ni­karka Gazety Wybor­czej, Wyso­kich Obca­sów i Dużego For­matu. Autorka książki „Nowo­hucka tele­no­wela” opu­bli­ko­wa­nej w 2009 roku przez wydaw­nic­two Czarne (pra­cuje nad dru­gim wyda­niem). Nowo­hu­cianka od 20 lat, bez­kry­tycz­nie zako­chana w Hucie.


Orga­ni­za­tor:
Fun­da­cja Fak­tor Kul­tura

Part­ne­rzy:
Klub Kombinator
Teatr Łaź­nia Nowa
Gorazda, Świ­stuń, Wątroba i Part­ne­rzy Adwo­kaci i Rad­co­wie Prawni
Pic­ture Work­shop

Wystawa współ­fi­nan­so­wana przez Wydział Kul­tury i Dzie­dzictw Urzędu Mia­sta Kra­kowa.

czwartek, 4 października 2018

Jerz Igor - koncert nie tylko dla dzieci

Zapra­szamy na cykl kon­cer­tów, które udo­wod­nią, że muzyka dla dzieci może być cie­kawa nie tylko dla mło­dych słu­cha­czy.

Stwo­rzymy żywą sytu­ację muzyczną, w któ­rej każdy będzie mógł zna­leźć coś dla sie­bie! Sta­rzy, mło­dzi, rodziny z dziećmi (nawet tymi naj­młod­szymi).

Liczymy na piękne spo­tka­nie mię­dzy­po­ko­le­niowe na wesoło – wszak to, o co w tym wszyst­kim cho­dzi!

6 paździer­nika, g. 12.00 – Jerz Igor

Jerz Igor to Igor Niki­fo­row i Jerzy Rogie­wicz – muzyczny duet znany z nie­zli­czo­nej liczby zespo­łów. Wymie­nimy tylko te na literę P: Paula i Karol, Pro­fe­sjo­na­lizm, Pink Freud czy Polo­nezy Mar­cina Masec­kiego. O swoim pro­jek­cie mówią tak: „naszym marze­niem było nagra­nie płyty dla dzieci, która trak­to­wa­łaby małych odbior­ców poważ­nie, brzmią­cej bogato, nagra­nej wyłącz­nie na praw­dzi­wych instru­men­tach. Takiej, któ­rej z rado­ścią słu­cha­li­by­śmy razem z dziećmi”.

Jerz Igor zagra w skła­dzie 5-oso­bo­wym – do Jerzego i Igora dołą­czy Tomasz Duda (klar­net, flet), Tomasz Dwo­ra­kow­ski (puzon) i Mau­rycy Idzi­kow­ski (trąbka). Pod­czas kon­certu można roz­ma­wiać i bie­gać.

Kon­cert odbę­dzie się w ramach wyda­rzeń towa­rzy­szą­cych Festi­wa­lowi „Mała Boska Kome­dia”. Wstęp wolny za oka­za­niem biletu na festi­wa­lowe spek­ta­kle lub zapro­sze­nia, które będzie można otrzy­mać bez­płat­nie od soboty 29 wrze­śnia w Kom­bi­na­torze.

Liczba miejsc ogra­ni­czona.

Pozo­stałe kon­certy w ramach Muzycz­nych Podwie­czor­ków:

21 paździer­nika (nd), godz. 15.00 Ania Broda
11 listo­pada (nd), godz. 15.00 Asi Mina
2 grud­nia (nd), godz. 15.00 Cze­re­śnie

Dzia­ła­nie reali­zo­wane w ramach pro­jektu „PŁYWAJĄCY UNIWERSYTET”. Pro­jekt dofi­nan­so­wany ze środ­ków Pro­gramu Fun­du­szu Ini­cja­tyw Oby­wa­tel­skich.