wtorek, 9 lutego 2021

Mamy to!

Informujemy, że firma Faktor Kultura, której Klub Kombinator jest częścią otrzymała pomoc w programie rządowym "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm".

 

czwartek, 1 listopada 2018

wtorek, 16 października 2018

Dekada Kombinatora


Ser­decz­nie zapra­szamy na 10 uro­dziny Kom­bi­na­tora! W sobotę, 27 paździer­nika 2018 od 21.00, wspól­nie pod­su­mujmy i sym­bo­licz­nie zamknijmy tę dekadę ale też hucz­nie otwórzmy nowy etap histo­rii klubu od 10 lat zwią­za­nego z Nową Hutą. Cele­bruj­cie z nami ten ważny moment. Spo­tkajmy się, powspo­mi­najmy i poba­wimy się w gro­nie Kom­bi­spo­łecz­no­ści. Pooglą­damy stare zdję­cia. Jeste­śmy cie­kawi co się u Was zmie­niło, jakie imprezy wspo­mi­na­cie naj­le­piej a co warto zmie­nić na następne 10 lat.

10 uro­dziny zobo­wią­zują dla­tego bawimy się na czer­wo­nym dywa­nie. Osca­rowe kre­acje i wie­czo­rowe stroje mile widziane – kró­lo­wać będzie szyk, czar i… zdję­cia na kom­bi­ściance.

Tego wie­czoru roz­damy, po raz pierw­szy, Kom­bi­sta­tu­etki. Kto je otrzyma i za co? To na razie nie­spo­dzianka: )

Za dec­kami uro­dzi­nowe sety przy­go­tują DJ Plash i Szy­man Selecta

Na barze dużo kolo­ro­wych, uro­dzi­no­wych dobroci. Nie zabrak­nie też tortu.

Rezer­wa­cja sto­li­ków:
tel. 518 NH KLUB (czyli 518645582)
Mail: info­@klub­kom­bi­na­tor.com

FB event

poniedziałek, 15 października 2018

Budowniczowie - narodziny miasta

Fun­da­cja Fak­tor Kul­tura i Klub Kom­bi­na­tor ser­decz­nie zapra­szają na wystawę „Budow­ni­czo­wie”, którą roz­po­czy­namy dzia­ła­nia w ramach Jubi­le­uszu 70-lecia Nowej Huty.

Wystawa, to 13 opo­wie­ści o naro­dzi­nach mia­sta, 13 por­tre­tów osób, które spro­wa­dziły się do Nowej Huty, by zmie­nić swój los. Wywiady prze­pro­wa­dziła Renata Radłow­ska, foto­gra­fie wyko­nała Magda Rymarz.

Z jakimi emo­cjami przy­jeż­dzali, czego ocze­ki­wali, co dostali, a co sami dali? Jak oce­niają pro­jekt budowy nowego mia­sta z per­spek­tywy 70 lat? Jaki był ich wkład w budowę rodzą­cej się spo­łecz­no­ści lokal­nej?

Zapra­szamy w podróż do począt­ków mia­sta.


Wer­ni­saż z udzia­łem twór­ców i boha­te­rów pro­jektu: wto­rek, 30 paździer­nika, g. 17.00
Klub Kom­bi­na­tor (bud. Łaźni Nowej), os. Szkolne 25

wstęp wolny!

--------------------------------

Magda Rymarz – foto­grafka i nowo­hucka akty­wistka. Zaj­muje się foto­gra­fią por­tre­tową, repor­ta­żową oraz doku­men­talną. Jej debiu­tancka wystawa („Mir­ror Error”) odbyła się w 2014 roku w ARTzo­nie OKN. W ostat­nich latach inte­re­suje ją obraz ruchomy. Współ­two­rzy pro­ject Pic­ture Work­shop, w ramach któ­rego zaj­muje się pro­duk­cją fil­mową. Uro­dzona w Żerom­skim, zako­chana w Nowej Hucie – współ­za­ło­ży­cielka Fun­da­cji Pro­mo­cji Nowej Huty- działa na rzecz spo­łecz­no­ści lokal­nej.

Renata Radłow­ska – dzien­ni­karka Gazety Wybor­czej, Wyso­kich Obca­sów i Dużego For­matu. Autorka książki „Nowo­hucka tele­no­wela” opu­bli­ko­wa­nej w 2009 roku przez wydaw­nic­two Czarne (pra­cuje nad dru­gim wyda­niem). Nowo­hu­cianka od 20 lat, bez­kry­tycz­nie zako­chana w Hucie.


Orga­ni­za­tor:
Fun­da­cja Fak­tor Kul­tura

Part­ne­rzy:
Klub Kombinator
Teatr Łaź­nia Nowa
Gorazda, Świ­stuń, Wątroba i Part­ne­rzy Adwo­kaci i Rad­co­wie Prawni
Pic­ture Work­shop

Wystawa współ­fi­nan­so­wana przez Wydział Kul­tury i Dzie­dzictw Urzędu Mia­sta Kra­kowa.

czwartek, 4 października 2018

Jerz Igor - koncert nie tylko dla dzieci

Zapra­szamy na cykl kon­cer­tów, które udo­wod­nią, że muzyka dla dzieci może być cie­kawa nie tylko dla mło­dych słu­cha­czy.

Stwo­rzymy żywą sytu­ację muzyczną, w któ­rej każdy będzie mógł zna­leźć coś dla sie­bie! Sta­rzy, mło­dzi, rodziny z dziećmi (nawet tymi naj­młod­szymi).

Liczymy na piękne spo­tka­nie mię­dzy­po­ko­le­niowe na wesoło – wszak to, o co w tym wszyst­kim cho­dzi!

6 paździer­nika, g. 12.00 – Jerz Igor

Jerz Igor to Igor Niki­fo­row i Jerzy Rogie­wicz – muzyczny duet znany z nie­zli­czo­nej liczby zespo­łów. Wymie­nimy tylko te na literę P: Paula i Karol, Pro­fe­sjo­na­lizm, Pink Freud czy Polo­nezy Mar­cina Masec­kiego. O swoim pro­jek­cie mówią tak: „naszym marze­niem było nagra­nie płyty dla dzieci, która trak­to­wa­łaby małych odbior­ców poważ­nie, brzmią­cej bogato, nagra­nej wyłącz­nie na praw­dzi­wych instru­men­tach. Takiej, któ­rej z rado­ścią słu­cha­li­by­śmy razem z dziećmi”.

Jerz Igor zagra w skła­dzie 5-oso­bo­wym – do Jerzego i Igora dołą­czy Tomasz Duda (klar­net, flet), Tomasz Dwo­ra­kow­ski (puzon) i Mau­rycy Idzi­kow­ski (trąbka). Pod­czas kon­certu można roz­ma­wiać i bie­gać.

Kon­cert odbę­dzie się w ramach wyda­rzeń towa­rzy­szą­cych Festi­wa­lowi „Mała Boska Kome­dia”. Wstęp wolny za oka­za­niem biletu na festi­wa­lowe spek­ta­kle lub zapro­sze­nia, które będzie można otrzy­mać bez­płat­nie od soboty 29 wrze­śnia w Kom­bi­na­torze.

Liczba miejsc ogra­ni­czona.

Pozo­stałe kon­certy w ramach Muzycz­nych Podwie­czor­ków:

21 paździer­nika (nd), godz. 15.00 Ania Broda
11 listo­pada (nd), godz. 15.00 Asi Mina
2 grud­nia (nd), godz. 15.00 Cze­re­śnie

Dzia­ła­nie reali­zo­wane w ramach pro­jektu „PŁYWAJĄCY UNIWERSYTET”. Pro­jekt dofi­nan­so­wany ze środ­ków Pro­gramu Fun­du­szu Ini­cja­tyw Oby­wa­tel­skich.

sobota, 15 września 2018

Czytaj i odkrywaj - warsztaty z książką specjalnie dla twojego dziecka

Fundacja Faktor Kultura i Klub Kombinator serdecznie zapraszają wszystkie dzieci na cykl spotkań, w których książka stanie się pretekstem do pracy z dziećmi nad ich emocjami, kreatywnością i ciekawością świata. Na każdym spotkaniu przeczytamy fragment książki, która stanie się bazą dla warsztatów.

TERMINY I TEMATY WARSZTATÓW

23.09, godz. 11.00Nie taki strach straszny, warsztat dla dzieci w wieku 4-6 lat, inspiracja książkowa: „Koala, który się trzymał”

Na spotkaniu poznamy losy Koali, który najbardziej lubi jeść, spać i trzymać się swojego ulubionego
drzewa. Jednak kiedy decyduje się je opuścić, okazuje się, że świat nie jest taki straszny, jak mu się
dotychczas wydawało. Losy Koali staną się dla nas pretekstem do zajęcia się tematem strachu i
sposobów radzenia sobie z nim, a także pomogą nam rozbudzić ciekawość światem.

14.10, godz. 11.00Przyjaciel jest dobry na wszystko, warsztat dla dzieci 3-5 lat, inspiracja książkowa: „Za dużo marchewek”

Na spotkaniu poznamy przygody Królika, który kocha marchewki i za wszelką cenę stara się ich
zgromadzić jak najwięcej. Wspierają go przyjaciele, ale próby umieszczenia marchewek w małych
norkach kończą się katastrofą. Losy Królika staną się dla nas pretekstem do refleksji na temat
przyjaźni i wartości dzielenia się z innymi.

18.11, godz. 11.00Bo fantazja jest od tego, warsztat dla dzieci w wieku 6-10 lat, inspiracja książkowa: „13 – piętrowy domek na drzewie”.

Andy i Terry mają jeden dzień na napisanie książki. Jednak mieszkając w 13 – piętrowym domku na
drzewie pełnym niezwykłych zakamarków takich jak basen z rekinami, fontanna z oranżadą i tajne
laboratorium, trudno skupić się na zadaniu. Ich zwariowane pomysły zainspirują nas do wejścia w
świat wyobraźni i doświadczenia, że każdy może myśleć twórczo, a przy tym świetnie się bawić.

9.12, godz. 11.00W głowie się pomieści, warsztat dla dzieci w wieku w wieku 4-6 lat, inspiracja książkowa: „O wilku, który miał humory”

Od jakiegoś czasu Wilk ma trudności w radzeniu sobie z emocjami, zachowuje się jakby jego nastrój
zmieniał się sto razy na minutę. Zaniepokojeni tym faktem mieszkańcy Dalekiego Lasu zaczynają
dawać Wilkowi przeróżne rady. Towarzysząc Wilkowi przyjrzymy się emocjom jako naturalnym
towarzyszom wszystkich żyjących istot. Poruszymy także temat różnorodności emocji i sposobów
radzenia sobie z nimi.

Jak zgłosić dziecko na warsztat?Napisz do nas maila na adres: fundacja@faktorkultura.pl

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.
Warsztaty poprowadzi Magdalena Michnowicz - psycholog i trener z 9-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi szkolenia rozwijające umiejętności psychospołeczne w organizacjach pozarządowych i placówkach edukacyjnych oraz warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Współpracuje z Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL i Fundacją Falochron.

Czekamy na Was.
Do zobaczenia!

Organizator: Fundacja Faktor Kultura
Partnerzy: Klub Kombinator, Gorazda, Świstuń, Wątroba i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni, Teatr Łaźnia Nowa

Działanie realizowane w ramach projektu "PŁYWAJĄCY UNIWERSYTET". Projekt dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

piątek, 7 września 2018

Wrzesień w Kombinatorze

W Kombinatorze rozpoczynamy sezon jesienny. Wyjątkowy, bo zbliżający nas do obchodów 10-lecia klubu. Zobaczcie co dla Was przygotowaliśmy.

We wrześniu ruszają Ręko-Czyny, czyli warsztaty DIY dla dorosłych, na których przygotujemy torby zakupowe ze starych t-shirtów (8.09, g. 15:00), lniane woreczki na żywność (15.09, g. 15:00), a glinianym donicom nadamy drugie życie (23.09, g. 15:00). Zajęcia poprowadzi Dagmara Czyż z Warsztatowini.
Ale wrzesień to nie tylko zajęcia dla dużych! Dzieciaki zapraszamy na Czytanie-Odkrywanie warsztaty, w których spotkanie z książką staje się pretekstem do pracy na emocjach. Już 23 września o 11:00 warsztat na podstawie fragmentu książki „Koala, który się trzymał”. Losy Koali staną się dla nas pretekstem do zajęcia się tematem strachu i
sposobów radzenia sobie z nim, a także pomogą nam rozbudzić ciekawość światem. Nie taki strach straszny - warsztaty dla dzieci 4-6 lat.


Rodziców z dzieciakami zapraszamy także na Muzyczne Podwieczorki, czyli koncerty nie tylko dla dzieci. Już 16 września o 15:00 wystąpi w Kombinatorze Fiksum Dyrdum - dwie dziewczyny, które pokażą, że muzyka ludowa nie musi być nudna. 

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny! Liczba miejsc ograniczona.
Na zajęcia Ręko-Czyny i Czytanie-Odkrywania obowiązują zapisy się poprzez maila fundacja@faktorkultura.pl