czwartek, 4 października 2018

Jerz Igor - koncert nie tylko dla dzieci

Zapra­szamy na cykl kon­cer­tów, które udo­wod­nią, że muzyka dla dzieci może być cie­kawa nie tylko dla mło­dych słu­cha­czy.

Stwo­rzymy żywą sytu­ację muzyczną, w któ­rej każdy będzie mógł zna­leźć coś dla sie­bie! Sta­rzy, mło­dzi, rodziny z dziećmi (nawet tymi naj­młod­szymi).

Liczymy na piękne spo­tka­nie mię­dzy­po­ko­le­niowe na wesoło – wszak to, o co w tym wszyst­kim cho­dzi!

6 paździer­nika, g. 12.00 – Jerz Igor

Jerz Igor to Igor Niki­fo­row i Jerzy Rogie­wicz – muzyczny duet znany z nie­zli­czo­nej liczby zespo­łów. Wymie­nimy tylko te na literę P: Paula i Karol, Pro­fe­sjo­na­lizm, Pink Freud czy Polo­nezy Mar­cina Masec­kiego. O swoim pro­jek­cie mówią tak: „naszym marze­niem było nagra­nie płyty dla dzieci, która trak­to­wa­łaby małych odbior­ców poważ­nie, brzmią­cej bogato, nagra­nej wyłącz­nie na praw­dzi­wych instru­men­tach. Takiej, któ­rej z rado­ścią słu­cha­li­by­śmy razem z dziećmi”.

Jerz Igor zagra w skła­dzie 5-oso­bo­wym – do Jerzego i Igora dołą­czy Tomasz Duda (klar­net, flet), Tomasz Dwo­ra­kow­ski (puzon) i Mau­rycy Idzi­kow­ski (trąbka). Pod­czas kon­certu można roz­ma­wiać i bie­gać.

Kon­cert odbę­dzie się w ramach wyda­rzeń towa­rzy­szą­cych Festi­wa­lowi „Mała Boska Kome­dia”. Wstęp wolny za oka­za­niem biletu na festi­wa­lowe spek­ta­kle lub zapro­sze­nia, które będzie można otrzy­mać bez­płat­nie od soboty 29 wrze­śnia w Kom­bi­na­torze.

Liczba miejsc ogra­ni­czona.

Pozo­stałe kon­certy w ramach Muzycz­nych Podwie­czor­ków:

21 paździer­nika (nd), godz. 15.00 Ania Broda
11 listo­pada (nd), godz. 15.00 Asi Mina
2 grud­nia (nd), godz. 15.00 Cze­re­śnie

Dzia­ła­nie reali­zo­wane w ramach pro­jektu „PŁYWAJĄCY UNIWERSYTET”. Pro­jekt dofi­nan­so­wany ze środ­ków Pro­gramu Fun­du­szu Ini­cja­tyw Oby­wa­tel­skich.

Brak komentarzy: