wtorek, 16 października 2018

Dekada Kombinatora


Ser­decz­nie zapra­szamy na 10 uro­dziny Kom­bi­na­tora! W sobotę, 27 paździer­nika 2018 od 21.00, wspól­nie pod­su­mujmy i sym­bo­licz­nie zamknijmy tę dekadę ale też hucz­nie otwórzmy nowy etap histo­rii klubu od 10 lat zwią­za­nego z Nową Hutą. Cele­bruj­cie z nami ten ważny moment. Spo­tkajmy się, powspo­mi­najmy i poba­wimy się w gro­nie Kom­bi­spo­łecz­no­ści. Pooglą­damy stare zdję­cia. Jeste­śmy cie­kawi co się u Was zmie­niło, jakie imprezy wspo­mi­na­cie naj­le­piej a co warto zmie­nić na następne 10 lat.

10 uro­dziny zobo­wią­zują dla­tego bawimy się na czer­wo­nym dywa­nie. Osca­rowe kre­acje i wie­czo­rowe stroje mile widziane – kró­lo­wać będzie szyk, czar i… zdję­cia na kom­bi­ściance.

Tego wie­czoru roz­damy, po raz pierw­szy, Kom­bi­sta­tu­etki. Kto je otrzyma i za co? To na razie nie­spo­dzianka: )

Za dec­kami uro­dzi­nowe sety przy­go­tują DJ Plash i Szy­man Selecta

Na barze dużo kolo­ro­wych, uro­dzi­no­wych dobroci. Nie zabrak­nie też tortu.

Rezer­wa­cja sto­li­ków:
tel. 518 NH KLUB (czyli 518645582)
Mail: info­@klub­kom­bi­na­tor.com

FB event

Brak komentarzy: