poniedziałek, 15 października 2018

Budowniczowie - narodziny miasta

Fun­da­cja Fak­tor Kul­tura i Klub Kom­bi­na­tor ser­decz­nie zapra­szają na wystawę „Budow­ni­czo­wie”, którą roz­po­czy­namy dzia­ła­nia w ramach Jubi­le­uszu 70-lecia Nowej Huty.

Wystawa, to 13 opo­wie­ści o naro­dzi­nach mia­sta, 13 por­tre­tów osób, które spro­wa­dziły się do Nowej Huty, by zmie­nić swój los. Wywiady prze­pro­wa­dziła Renata Radłow­ska, foto­gra­fie wyko­nała Magda Rymarz.

Z jakimi emo­cjami przy­jeż­dzali, czego ocze­ki­wali, co dostali, a co sami dali? Jak oce­niają pro­jekt budowy nowego mia­sta z per­spek­tywy 70 lat? Jaki był ich wkład w budowę rodzą­cej się spo­łecz­no­ści lokal­nej?

Zapra­szamy w podróż do począt­ków mia­sta.


Wer­ni­saż z udzia­łem twór­ców i boha­te­rów pro­jektu: wto­rek, 30 paździer­nika, g. 17.00
Klub Kom­bi­na­tor (bud. Łaźni Nowej), os. Szkolne 25

wstęp wolny!

--------------------------------

Magda Rymarz – foto­grafka i nowo­hucka akty­wistka. Zaj­muje się foto­gra­fią por­tre­tową, repor­ta­żową oraz doku­men­talną. Jej debiu­tancka wystawa („Mir­ror Error”) odbyła się w 2014 roku w ARTzo­nie OKN. W ostat­nich latach inte­re­suje ją obraz ruchomy. Współ­two­rzy pro­ject Pic­ture Work­shop, w ramach któ­rego zaj­muje się pro­duk­cją fil­mową. Uro­dzona w Żerom­skim, zako­chana w Nowej Hucie – współ­za­ło­ży­cielka Fun­da­cji Pro­mo­cji Nowej Huty- działa na rzecz spo­łecz­no­ści lokal­nej.

Renata Radłow­ska – dzien­ni­karka Gazety Wybor­czej, Wyso­kich Obca­sów i Dużego For­matu. Autorka książki „Nowo­hucka tele­no­wela” opu­bli­ko­wa­nej w 2009 roku przez wydaw­nic­two Czarne (pra­cuje nad dru­gim wyda­niem). Nowo­hu­cianka od 20 lat, bez­kry­tycz­nie zako­chana w Hucie.


Orga­ni­za­tor:
Fun­da­cja Fak­tor Kul­tura

Part­ne­rzy:
Klub Kombinator
Teatr Łaź­nia Nowa
Gorazda, Świ­stuń, Wątroba i Part­ne­rzy Adwo­kaci i Rad­co­wie Prawni
Pic­ture Work­shop

Wystawa współ­fi­nan­so­wana przez Wydział Kul­tury i Dzie­dzictw Urzędu Mia­sta Kra­kowa.

Brak komentarzy: